HOTLINE: 0723761656
Tiếng Việt English


Hệ thống xử lý nước thải

Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường  
* Thoát nước bẩn:
Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn tách riêng hệ thống thoát nước mưa.
- Lưu lượng nước thải:
Tổng lưu lượng là 8.325 m3/ngày đêm trong đó, tiêu chuẩn nước thải bằng 80% lưu lượng nước cấp.
- Hệ thống thoát nước thải:
• Bố trí các tuyến ống 400, 600 thu gom nước thải từ các công trình đưa về tuyến chính 800 để dẫn ra trạm xử lý, từ trạm xử lý xả ra kênh Mới.
• Cống thoát nước bẩn có độ sâu chôn cống: điểm đầu 1,2m và tại trạm xử lý từ  2 - 3m.
• Ống hoàn toàn tự chảy với tổng chiều dài:  18.429 m.
- Xử lý nước thải: Gồm 1 trạm xử lý nước thải, công suất  11.000 m3/ngày đêm ( Nước thải của khu dân cư – nhà ở công nhân Hải Sơn GĐ 3 + 4 đưa về xử lý chung với nước thải Cụm công nghiệp Hải Sơn mở rộng GĐ 3 + 4 )
Nước thải được xử lý theo 2 cấp:
 + Cấp thứ I : Xử lý tại nhà máy theo tiêu chuẩn của cụm Công Nghiệp Hải Sơn đề ra trước khi xả vào mạng lưới thoát nước bẩn.
 + Cấp thứ II: Xử lý tập trung tại trạm xử lý theo tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 29 : 2009 giới hạn A ra hồ kiểm soát trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là kênh Mới.
- Xử lý khí thải:
+ QCVN 19 : 2009 tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
+ QCVN 20 : 2009 tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.
- Môi trường xung quanh : theo tiêu chuẩn Việt Nam.
+ QCVN 05:2009 : tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 06:2009 : nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
- Xử lý rác:
Công ty TNHH Hải Sơn sẽ hợp đồng với công ty công trình của huyện để:
- Bố trí xe rác thu gom hàng ngày để đưa đi xử lý tại bãi rác tập trung của huyện không để rác ứ đọng làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Đối với các loại rác nguy hại phải hợp đồng với các đơn vị chuyên xử lý để thu gom và đưa đi xử lý tập trung.