HOTLINE: 0723761656
Tiếng Việt English


Phát triển bền vững

Sự thành công của doanh nghiệp thứ cấp mang lại sự phát triển vượt bậc của KCN Hải Sơn.